MULTISPEAKER CERTIFICATE

MISHA

WORDS

GRAMMAR

1 РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Ми використовуємо AM / IS / ARE коли у нас немає дієслів.

Спочатку давайте повторимо особи:

I я
he він
she вона
it воно
   
you ти, ви
we ми
they вони

Щоб описати предмет або вказати де він знаходиться, ми маємо використовувати 3 маленьких слова. У них різна функція:
Слово am – лише для “Я”.
Наприклад,  I am Max. – Я Макс.

Слово is – лише для однини
Наприклад, This is a car. – Це машина.

Слово are – лише для множини
Наприклад,  We are friends. – Ми друзі.

УВАГА! слово “ти” you  – завжди множина.

Коли ти обираєш варіант, то вголос пояснюй чому ти так робиш.
Приклади пояснень:
– тому що “я”
– тому що “однина”
– тому що “множина”

2 ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Якщо ми хочемо побудувати заперечення, то ми додаємо “not”
Слово am not – лише для “Я”.
Наприклад,  I am not Max. – Я не Макс.


Слово is not – лише для однини.
Наприклад,  This is not a car. – Це не машина.


Слово are not – лише для множини.
Наприклад,  We are not friends. – Ми не друзі.

Коли ти обираєш варіант, то вголос пояснюй чому ти так робиш.
Приклади пояснень:
– тому що “я”
– тому що “однина”
– тому що “множина”

3 ПИТАННЯ

Коли ми робимо питання, то переносимо наше маленьке слово на перед.
Слово Am – лише для “Я”.
Наприклад,  Am I Max? – Я Макс?

Слово Is – лише для однини.
Наприклад,  Is this a car? – Це машина?

Слово Are – лише для множини.
Наприклад,  Are we friends? – Ми друзі?

Коли ти обираєш варіант, то вголос пояснюй чому ти так робиш.
Приклади пояснень:
– тому що “я”
– тому що “однина”
– тому що “множина”

Тепер давайте навчимось будувати специфічні питання.
Спочатку вивчимо нові слова:

what що, який
where де, куди
who хто
when коли
   
how як
how much скільки
how many скільки

What is this? –  Що це?
Where is it? – Де вона?
Who is it? – Хто це?

Where are you? – Де ви?
Who are they? – Хто вони?

Особливе питання:
What + предмет  + am / is /are + решта речення.

What book is it?
Яка це книжка? 
What cats are these?
Які це коти?

Use these buttons and translate from Ukrainian into English.

Monster Alex

Hello, I am a monster Alex.
I am your good friend.
Let’s learn new phrases.

Привіт, я монстр Алекс.
Я твій хороший друг.
Давай вивчимо нові фрази.
The first phrase is very short.
We use it when we want to take something.
Перша фраза дуже коротка.
Ми використовуємо її коли хочемо взяти щось.
For example.
“Give me this apple.”
“Buy this ice cream.”
Наприклад.
“Дай мені це яблуко”.
“Купи це морозиво”.
The second phrase is very short too.
We use it when we want to give something
Друга фраза дуже коротка також.
Ми використовуємо її коли хочемо дати щось.
“Do you want to eat this banana?”
“Do you want to drink this juice?
“Ти хочешь з’їсти банан?”
“Ти хочеш випити цей сік?”

I am Alex. (click me)

This is my spaceship!

Use these buttons and translate from Ukrainian into English.

 

– Hello, my name is Lizard.
– Hello, my name is Bird. How are you?
– It’s okay, but I want to sleep. Do you want to sleep too?
– No, I don’t want to sleep because I want to fly and play.

– Привіт, мене звати Ящірка.
– Привіт, мене звати Пташка. Як ти?
– Все добре, але я хочу спати. Ти теж хочеш спати?
– Ні, я не хочу спати, тому що я хочу літати і грати.
– Lizard, do you like winter?
– I don’t like cold. I like summer. I like the sun and the sea. And you, bird?
– I like winter. I like to eat cookies and drink hot tea. Let’s play in the snow.
– No, bird. I don’t like snow and ice. I like only hot weather.
– Ящірка, ти любиш зиму?
– Я не люблю холод. Я люблю літо. Я люблю сонце і море. А ти, пташка?
– Я люблю зиму. Я люблю їсти печиво і пити гарячий чай. Давайте пограємо в снігу.
– Ні, пташко. Я не люблю сніг і лід. Люблю тільки жарку погоду.

I am Lizard.

I am Bird.

S – Hello, my name is Snake. What’s your name?
S – Привіт, мене звуть Змія. Як вас звати?
L – My name is Lizard.
L – Мене звати Ящірка.
B – And my name is Bird.
B – А мене звати Пташка.
L – Let’s play in my hole.
L – Давай пограємо в моїй норі.
B – No, let’s play in the snow.
B – Ні, давай пограємо в снігу.
L – No, I am cold. I don’t want to play in the snow.
L – Ні, мені холодно. Я не хочу гратися в снігу.
S – So, let’s play in the hole or in the snow?
S – Ну, давай пограємо в норі чи в снігу?
L – Boys, I have money! Let’s buy the cookies with black chocolate.
L – Хлопці, у мене є гроші! Давайте купимо печиво з чорним шоколадом.
B – No, buy these berries.
B – Ні, купіть ці ягоди.
S – Why we don’t buy cookies and berries?
S – Чому ми не купуємо печиво і ягоди.
L – I don’t have much money.
L – У мене небагато грошей.
S – Let’s buy cookies with berries and buy black tea. And then let’s watch a movie.
S – Купимо печива з ягодами і купимо чорного чаю. А потім давайте подивимося фільм.
L, B – Yes, let’s do it!
L, B – Так, давай зробимо це!

 

скоро тут буде наш мультик, а поки ящірка літає в космосі 🙂

This planet has the name Pluto.
He is very small and cold. He has big ice mountains. He has two colors, red and white.
He is very far.
Ця планета має назву Плутон.
Він дуже маленький і холодний. У нього великі крижані гори. Він має два кольори, червоний і білий.
Він дуже далеко.
The name of this planet is Jupiter.
This planet is the biggest.
This planet has many clouds.
This planet doesn’t have a solid surface.
This planet has very powerful winds.
This planet has warm colors.
Ім’я цієї планети – Юпітер.
Ця планета найбільша.
На цій планеті багато хмар.
Ця планета не має твердої поверхні.
На цій планеті дуже сильні вітри.
Ця планета має теплі кольори.
The next planet has the name Venus.
Similar name for the God of fire.
This planet has the hottest temperature.
People call this planet “the sister of Earth” because it has a very similar size.
Наступна планета має назву Венера.
Подібна назва до Бога вогню.
Ця планета має найгарячішу температуру.
Люди називають цю планету «сестрою Землі», оскільки вона має дуже схожі розміри.
This planet has the name Earth.
Here live people.
This planet has liquid water.
This planet has life.
Earth has cold and hot weather.
It goes after Venus and before Mars.
Ця планета має назву Земля.
Тут живуть люди.
Ця планета має рідку воду.
На цій планеті є життя.
На Землі буває холодна і спекотна погода.
Він йде після Венери і перед Марсом.
Hello, my name is Pixelcard.
I live in Proxima B.
This is the planet Proxima Centaurus.
Proxima Centaurus is in the star system Alpha Centaurus.
Alpha Centaurus has three stars.
These are Centraurus A, Centaurus B and Proxima Centaurus.
Such stars are the nearest stars to the Sun.
Привіт, мене звати Pixelcard.
Я живу в Proxima B.
Це планета Проксима Центавра.
Проксима Центравра знаходиться в зоряній системі Альфа Центавра.
Альфа Центавра має три зірки.
Це Центравра A, Centaurus B і Proxima Centaurus.
Такі зірки є найближчими зірками до Сонця.
CHAPTER 1
My collection of minerals
I have many minerals.
The first mineral is quartz. This stone has three colors grey, orange and yellow. It has the superpower to make water into quartz.
The next stone can teleport you. It’s purple. Amethyst.
The next stone has two colors. The colors are silver and rainbow. It can clean the nature of the trash.
ЧАСТИНА 1
Моя колекція мінералів
Я маю багато мінералів.
Перший мінерал – кварц. Цей камінь має три кольори: сірий, оранжевий і жовтий. Він має надздібність перетворювати воду на кварц.
Наступний камінь може телепортувати вас. Він фіолетовий. Аметист.
Наступний камінь має два кольори. Кольори сріблястий і веселковий. Він може очищати природу від сміття.
CHAPTER 2
Hello, my name is Spider Dave.
I have good friends.
They are scorpio Scorpy and bumblebee Bleem.
I like plants. Scorpy likes different blue stones. Bleem likes flowers.
I like to eat insects. Scorpy likes insects too. But Bleems lieks sweet honey.
ЧАСТИНА 2
Привіт, мене звати павук Блейк.
У мене хороші друзі.
Це скорпіон Скорпі та джміль Блім.
Я люблю рослини. Скорпі любить різні блакитні камені. Блім любить квіти.
Я люблю їсти комах. Скорпі теж любить комах. Але Bleems любить солодкий мед.
CHAPTER 3
Sp -Hello, my friends. I saw a cave near my house. In this cave there are a lot of minerals.
Sco – I want to go there.
Sp – Yes! Let’s go.
B – Well okay. Let’s go.
ЧАСТИНА 3
Sp -Привіт, друзі. Я побачив печеру біля свого будинку. У цій печері дуже багато мінералів.
Sco – Я хочу піти туди.
Sp – Так! Ходімо.
B – Ну добре. Ходімо.
B – Are monsters here?!
Sp – Of course, no!
(зайшли в печеру)
B – Тут є монстри?
Sp – Звісно, що ні!

Sco – Maybe we must leave this place.
Sp- It was your idea!

Sco  ! Boys it is box!!

(посипалось маленьке каміння)
Sco  – Можливо, нам потрібно покинути це місце.
Sp – Це була твоя ідея!

(каміння засипало вхід)
Sco  – Хлопці, це сундук!

B – Friends, these are minerals!
Sp – Oh no, Look! this is flood! Take these stones and run from here!

Sp – Oh, no! It is a wall. We are in trap. Oh, no, my stone!

(вони відкрили короку)
B – Друзі, це мінерали!
Sp – О, ні. Подивіться!  Це повінь. Беріть ці камені і тікайте звідси!
(потім почалися стіни з кристалів)
Sp – О, ні! Це стіна. Ви у пастці.О, ні! Мій камінь!

Sp – What?! Oh, I see another way. Let’s go there!
Sco – Oh, no! These are millipedes!
B – No! These are monsters!
Sco – These millipedes are very long. By the way, I have a mineral too. Does it have superpowers too?


B – What superpower has my stone?

(і тут вода перетворилась на кварц)
Sp – Що?! … О, я бачу інший шлях. Ходімо туди.
Sco  – О, ні! Це багатоніжки!
B – Ні! Це монстри!
Sco  – Ці багатоніжки дуже довгі. До речі, у мене також є мінерал. Він також має суперсилу?

(камінь Скорпі був чарівним аметистом, він телепортував друзів)
B – А яку суперсилу має мій камінь?
(хтось кричав Help me! і потім вони побігли туди. І потім вони побачили там тритонів. )

CHAPTER 4

 

ЧАСТИНА 4
Що