MULTISPEAKER CERTIFICATE

1 EATING

Step 1. Learn words with “Blocks of Words”.
Step 2. Practice words in texts with “Cases” / 5 skills
Step 3. Free practice with Internet resources.

1 BLOCKS OF WORDS

Click and get to the section with the words.

bring / multispeaker.org

2 CASES

1 DEFINITIONS
1 PLACES
Cafe
It is a place for eating.
Here you can eat food which professionals cook for you. By the way, there are four main reasons why people go to a cafe.
The first one is when you can’t or don’t want to cook at home.
The second one is when you have a dinner break during your workday.
The third one is when you walk around the city and you get hungry.
And the last one is when you want to spend some time with your friends, for example, some meeting or party.
Кафе
Це місце для харчування.
Тут ви можете з’їсти їжу, яку професіонали готують для вас. До речі, існує чотири головні причини чому люди ходять до кафе.
Перша – це коли ви не можете або не хочете готувати вдома.
Друга – це коли у вас обідня перерва на роботі.
Третя – це коли ви гуляєте містом та зголодніли.
І остання – це коли ви хочете провести час з друзями у якомусь затишному місці, наприклад, це зустріч або вечірка.
Canteen
It is a place for eating.
The main idea is to serve food fast.
That’s why you do not need to wait for your order. All the dishes are already prepared. You just need to take all you want. Pay for them and you can eat. Also, there are no waiters there, so sometimes you need to return your tray.
Because of all these characteristics, canteens are very popular in schools, kindergartens, universities or some business centers.
Їдальня
Це місце для харчування.
Головна функція їдальні – це подавати їжу швидко та недорого. Ось чому вам не потрібно чекати свого замовлення. Всі страви вже готові. Вам потрібно лише взяти те, що ви хочете. Заплатіть за них і может їсти. Також, там не має офіціантів, тому інколи вам потрібно повертати свою тацю самостійно.
Із-за всіх цих характеристик їдальні дуже популярні у школах, дитячих садках, університетах та бізнес центрах.
Street food
It’s a type of food that you can buy on the street.
Usually, it’s a small snack that helps you to get some energy very fast.
Mostly this type of food is not very healthy.
Вулична їжа
Це тип їжі, яку ви можете купити на вулиці.
Зазвичай це невеличкий перекус, що допомагає вам отримати трохи енергії дуже швидко.
В основному, цей тип їжі не дуже корисний для здоров’я.
Take-away food
It is a type of food service.
You come to a restaurant or cafe, order food and take it with you. For example, when you don’t have time to stay at a cafe and eat there. It’s a really popular and helpful service.
Їжа на виніс
Це тип сервісу харчування.
Ви приходити в ресторан або кафе, замовляєте її і забираєте її з собою. Наприклад, коли ви не маєте часу залишатись в кафе та їсти там. Це дійсно популярна та корисна послуга.
Delivery
Delivery is a very popular service when someone brings different products to your doors.
People usually use this service when they don’t want to go outside or they just don’t have time to do it.
When you want to order a delivery you need to buy something in a shop. It can be an online or offline shop.
Then you leave your address and ask to deliver your purchase.
A worker of this shop packs your product in a special box and sends to you by mail or brings it to your door.
Delivery is a perfect choice when you want to save time.
Доставка
Доставка є дуже популярною послугою, коли хтось приносить різні товари до ваших дверей.
Люди зазвичай використовують цю послугу, коли не хочуть виходити на вулицю або просто не мають часу, щоб зробити.
Коли ви хочете замовити доставку, вам потрібно придбати щось у магазині.
Це може бути онлайн або офлайн магазин.
Потім ви залишаєте свою адресу, оплачуєте послугу і просите доставити свою покупку у вказаний час.
Працівник цього магазину пакує ваш товар у спеціальну коробку та надсилає вам поштою або підносить до ваших дверей.
Доставка – ідеальний вибір, коли ви хочете заощадити свій час.
2 PEOPLE
Administrator
It’s a profession or a position.
The main task is to control different processes in a company, cafe or other places.
This person must know how to work with people and how to get good results.
Адміністратор
Це професія або посада.
Головне завдання – контролювати різні процеси в компанії, кафе чи інших місцях.
Цей професіонал повинен знати, як працювати з людьми і як досягати хороших результатів.
Client (guest)
It is a person who comes to a cafe or to another similar place. He wants to eat or to drink something delicious. A client pays for his food with cash or a bank card. Usually, clients visit a cafe when they don’t want to cook at home or when they have fun in the city.
Клієнт (гість)
Це людина, яка приходить в кафе або в інше подібне місце. Він хоче з’їсти або випити чогось смачненького. Клієнт оплачує їжу готівкою або банківською картою. Зазвичай клієнти відвідують кафе, коли їм не хочеться готувати вдома або коли вони розважаються в місті.
Waiter (waitress)
It is a profession of a person who works at a cafe. The main task is to serve food and help clients to choose the best dishes. Then they bring these dishes from a kitchen and serve them on the client’s table.
If they do their job professionally, clients always leave tips as a compliment.
Офіціант (офіціантка)
Це професія людини, яка працює в кафе. Основне завдання – подати їжу та допомогти клієнтам вибрати найкращі страви. Потім вони приносять ці страви із кухні і подають їх на стіл до клієнта.
Якщо вони виконують свою роботу професійно, клієнти завжди залишають чайові як комплімент.
3 AT A CAFE
Table
It’s a piece of furniture.
It looks like a board on four legs.
Its main function is to keep things at some distance from the floor.
Usually, we use it for eating or writing.
It can be round, square or any other forms.
It is made of wood, metal or plastic.
Стіл
Це елемент меблів.
Він схожий на дошку із чотирьма ніжками.
Його основна функція – це тримати речі на певній відстані від підлоги.
Зазвичай ми використовуємо його для їжі або письма.
Він може бути круглим, квадратним або будь-якої іншої форми.
Зроблений із дерева, металу або пластику.
Fork
It’s a tool for eating.
You take it in your hand and pierce the food on your plate.
It is long. Made of metal. Also, it is sharp on end.
Виделка
Це інструмент для їжі.
Ви берете її в руку і проколюєте їжу на своїй тарілці.
Вона довга. Виготовлена із металу. Також, вона гостра на кінці.
   
Glass
It’s a container for drinking.
Usually, we use it for drinking cold drinks, that’s why it doesn’t have a handle.
Made of glass, ceramics or plastic.
Стакан
Це ємність для пиття.
Зазвичай, ми використовуємо її для пиття холодних напоїв, тому вона не має ручки.
Виготовляється зі скла, кераміки чи пластику.
   
Menu
It’s a list of dishes which you can order in a cafe. Next to the dishes, you will see price, portion and ingredients.
This list can look like a piece of paper or a little book.
When you are in a cafe you can take this list and order any dish that you like.
Меню
Це список страв, які ви можете замовити у кафе. Поруч зі стравами ви побачите ціну, порцію та інгредієнти.
Цей список може виглядати як папірець або маленька книжка.
Коли ви перебуваєте в кафе, ви можете взяти цей список і замовити будь-яку страву, яка вам подобається.
Check
It’s a document that shows what you order and how much it costs.
You need to ask for this piece of paper after your meal because you need to pay for your order.
Чек
Це документ, який показує, що ви замовляєте та скільки це коштує.
Вам потрібно попросити цей папірець після прийому їжі, оскільки вам потрібно оплатити ваше замовлення.
2 INSTRUCTIONS
01:00
1 RESERVE A TABLE
1. Find an interesting place for lunch.
1. Знайди цікаве місце для обіду.
2. Choose the best cafe. 2. Обери найкраще кафe.
3. Visit their website and find out a phone number of this place.
3. Відвідай їх веб-сайт і дізнайся номер телефону цього місця.
4. Call to a cafe and say hello to an administrator.
4. Зателефонуй в кафе і привітайся з адміністратором.
5. Start the process of reservation. 5. Почни процес бронювання.
   
6. Say the time when you want to come and ask about available tables.
6. Скажи час, коли ти хочеш прийти та запитай про вільні столики.
7. Ask more questions about live music or parking.
7. Постав більше запитань щодо живої музики або паркування.
8. Reserve a table: say your name and give your phone number.
8. Зарезервуй стіл: скажи своє ім’я та дай свій номер телефону.
9. Say goodbye to the administrator.
9. Попрощайся з адміністратором.
10. Come in time. 10. Приходь вчасно.

 

2 MAKE AN ORDER
1. Take a menu and open it. 1. Візьми меню і відкрий його.
2. Find a good dish, look at the price, ingredients and portion.
2. Знайди гарну страву, подивись на ціну, інгрідієнти і порцію.
3. Order this dish for you and your friends.
3. Замов цю страву для себе і своїх друзів.
4. Eat and drink everything that you see.
4. З’їж та випий все, що бачиш.
5. Ask a waiter to bring the check and be ready to pay for your meal.
5. Попроси офіціанта принести рахунок та будь готовий заплатити за свою їжу.
   
6. Wait for the waiter and take out a wallet with cash or a bank card.
6. Зачекай на офіціанта та дістань гаманець з готівкою або банківською картою.
7. Look at the bill and pay for your order.
7. Подивись на рахунок і заплати за своє замовлення.
8. Take your change. 8. Візьми свою решту.
9. Leave some tips if you like your waiter (waitress).
9. Залиш трохи чайових, якщо тобі подобається твій офіціант (офіціантка).
10. Say thank you and go for a walk.
10. Подякуй і йди на прогулянку.
3 QUESTIONS
QUESTIONS 1
1. What is the portion here? 1. Яка тут порція?
2. Where is the toilet? 2. Де туалет?
3. Can we have two more menus, please?
3. Можна нам ще два меню, будь ласка?
4. Is there meat in this dish? 4. У цій страві є м‘ясо?
5. Is it possible to divide this dish into two halves?
5. Можна поділити цю страву на дві половини?
   
6. Can I have this dish and this one too?
6. Можна мені цю страву і ось цю також?
7. I can’t choose. Can you help?
7. Я не можу вибрати. Можете допомогти?
8. How soon will it be done? 8. Як скоро це буде готово?
9. What desserts do you have? 9. Які у вас є десерти?
10. Where can I wash my hands? 10. Де можна помити руки?

 

QUESTIONS 2
1. Can I have more napkins, please?
1. Можна ще серветок, будь ласка?
2. How much are these dishes?
2. Скільки коштують ці страви?
3. Can you change my fork?
3. Можете поміняти мою виделку?
4. Can you warm up, please?
4. Можете підігріти, будь ласка?
5. Can I take it away (to go)?
5. Можна мені взяти це з собою?
   
6. Can I pay by (with) card?
6. Можна заплатити карткою?
7. Could you bring one more portion?
7. Могли б ви принести ще одну порцію?
8. Can I take your chair?
8. Можна взяти ваш стілець?
9. Do you have something without eggs? 9. У вас є щось без яєць?
10. Do you have set meals?
10. У вас є комплексні обіди?
QUESTIONS 3
1. What is tastier: this one or this one? 1. Що смачніше: це чи це?
2. Is it very spicy? 2. Воно дуже перчене?
3. Is this potato fried? 3. Ця картопля смажена?
4. How sweet is it? 4. Наскільки воно солодке?
5. How long does it take to cook this dish?
5. Скільки часу потрібно, щоб приготувати цю страву?
   
6. Can you not put honey in a soup?
6. Можете не класти мед у суп?
7. Can you cut into 4 parts?
7. Можете порізати на 4 частини?
8. Can you add some nuts?
8. Можете додати трохи горіхів?
9. How many bits are here? 9. Скільки тут шматочків?
10. What is the weight of this pie? 10. Яка вага цього пирога?

 

QUESTIONS 4
1. What’s in this dish? 1. Що сюди входить?
2. What do you eat it with? 2. З чим це їсти?
3. Can you tell me what is in this dish?
3. Можете розказати що тут?
4. Can I order a delivery?
4. Можна замовити доставку?
5. Can you close the window? 5. Можете закрити вікно?
   
6. Can you turn on air conditioner?
6. Можете ввімкнути кондиціонер?
7. Can you call a waiter?
7. Можеш покликати офіціанта?
8. Check, please. 8. Рахунок, будь ласка.
9. Is it possible to pay in cash?
9. Можна заплатити готівкою?
10. Where is my change? 10. Де моя решта?
QUESTIONS 5
1. Should I refill this? 1. Вам повторити?
2. Anything else? 2. Будете ще щось?
3. Can I take your order?
3. Я можу прийняти ваше замовлення?
4. Are you ready to order? 4. Ви готові замовити?
5. Did you like everything? 5. Вам все сподобалось?
   
6. Will you eat with sticks or fork?
6. Ви будете їсти паличками чи виделкою?
7. What would you like to take for tea?
7. Що б ви хотіли взяти до чаю?
8. To go? 8. Вам з собою?
9. Is it fried potatoes or boiled?
9. Вам смажену картоплю чи варену?
10. Coffee with milk? 10. Каву з молоком?

 

QUESTIONS 6
1. Do you like the taste? 1. Тобі подобається смак?
2. Don’t you need the rest (change)? 2. Решту не треба?
3. What do you prefer?
3. Чому ви надаєте перевагу?
4. With sugar? 4. З цукром?
5. How much sugar? 5. Скільку цукру?
   
6. For how many people? 6. На скількох осіб?
7. At what time? 7. На яку годину?
8. Anything else? 8. Щось ще?
9. Can I take the menu? 9. Я можу взяти меню?
10. Is this plate dirty? 10. Ця тарілка брудна?
QUESTIONS 7
1. Can you open the menu and choose the most delicious dishes for me?
1. Можеш відкрити меню і вибрати найсмачніші страви для мене?
2. Can you recommend me something interesting?
2. Можеш порекомендувати мені щось цікаве?
3. What would you choose from this? 3. Що з цього ти б вибрав?
4. What exactly do you want to order?
4. Що саме ти хочеш замовити?
5. Are you full? 5. Ти вже наївся?
   
6. How much did you eat? 6. Скільки ти з‘їв?
7. What did you order? 7. Що ти замовив?
8. Why did you order it? 8. Навіщо ти це замовила?
9. What do you talk about during lunch?
9. Про що ви розмовляєте під час обіду?
10. Where can we have breakfast?
10. Де ми можемо поснідати?

 

QUESTIONS 8
1. Do they have large portions? 1. У них великі порції?
2. How do you know about this place?
2. Звідки ти знаєш про це місце?
3. How did you find this place? 3. Як ти знайшла це місце?
4. How much time do you need to eat?
4. Скільки тобі часу потрібно, щоб поїсти?
5. Will you finish your meal? 5. Ти будеш доїдати?
   
6. How much tips will we leave?
6. Скільки чайових будемо залишати?
7. Maybe we should order some dessert too?
7. Можливо замовимо ще й якийсь десерт?
8. Will you drink something? 8. Ти будеш щось пити?
9. What good restaurants do you know?
9. Які хороші ресторани ти знаєш?
10. Do you like this waiter?
10. Тобі подобається цей офіціант?
QUESTIONS 9
1. What kind of food have you choosen? 1. Які тип їжі ти вибрав?
2. Which cup did you break? 2. Яку чашку ти розбив?
3. Which fork is mine? 3. Яка виделка моя?
4. Will you pay for my order?
4. Ти заплатиш за моє замовлення?
5. When will you come? 5. Коли ти прийдеш?
   
6. Which table do you want to book?
6. Який столик ти хочеш забронювати?
7. Will you leave tips? 7. Ти залишиш чайові?
8. When do you have a lunch break?
8. Коли у тебе обідня перерва?
9. Will you have dinner today?
9. Ти будеш вечеряти сьогодні?
10. How long will you stay at the cafe?
10. Як довго ти будеш у кафе?

 

QUESTIONS 10
1. How long will you eat? 1. Як довго ти їстимеш?
2. Can you peel the potatoes?
2. Можеш почистити картоплю?
3. How many seconds do you chew food?
3. Скільки секунд ти пережовуєш їжу?
4. What do you like most from this?
4. Що з цього ти любиш більш за все?
5. Who left litter here? 5. Хто тут насмітив?
   
6. What would you like to try today?
6. Що б ти хотіла спробувати сьогодні?
7. Can you salt (pepper)?
7. Можеш посолити (поперчити)?
8. Should I try this? Smells really good!
8. Мені варто спробувати це? Пахне дійсно смачно!
9. Looks tasty. Doesn’t it?
9. Виглядає смачно. Чи не так?
10. Would you like to have a bite?
10. Ти хотів би відкусити шматочок?
4 DIALOGUES
1 DESIRE TO EAT

1

– I want to spend some time with you. Would you like to go to some restaurant?
– Of course! Do you know where we can go?
– Yes, there is one cool place near my house. Live music, plus I like their menu.
– Great! What is the name?
– “Cowboy hat”. Yeah, I know that’s a strange name. Anyway, what do you say?
– Fine for me. When will we meet?
– I think on Monday at 6 p.m. Is it okay for you?
– No, it’s too early. Let’s meet at 7 in the evening?
– Great, I will wait for you there. Don’t be late!
– Sure, see you!
– Я хочу провести трохи часу з тобою. Ти хотіла б піти в якийсь ресторан?
– Звісно! Ти знаєш, куди ми можемо піти?
– Так, біля мого будинку є одне класне місце. Жива музика, плюс мені подобається їхнє меню.
– Прекрасно! Як воно називається?
– “Ковбойський капелюх”. Так, я знаю, що це дивна назва. Коротше, що скажеш?
– Мене влаштовує. Коли ми зустрінемося?
– Я думаю, що у понеділок о 18:00. Тобі підходить?
– Ні, це зарано. Давай зустрінемось у 7
вечора?
– Відмінно, я чекатиму тебе там. НЕ спізнюйся!
– Звісно, до зустрічі!

2

– Good day! “Pigeon” cafe, how can I help you?
– Hello. I would like to book a couple of tables for my kid’s Birthday party. Is this possible?
– Sure. For when?
– For December 26th, 15:00.
– For how many guests?
– For 10.
– Would you like to check the menu?
– Yes, I want to come to your restaurant tomorrow to check the menu and try a cake.
– Great idea.
– I also have some questions. Do you have a corner for kids?
– Yes, we have a special room for kids. You can look at it tomorrow when you come.
– This would be great. We also have a small dog, can it come with us?
– Sure, our restaurant is pet friendly.
– Great, then I will come to you tomorrow at 12:00.
– We will wait for you. Parking is across the street.
– Thank you.
– Добрий день! Кафе Голуб, як я можу вам допомогти?
– Добрий день. Я хотів би замовити кілька столів до Дня народження своєї дитини. Це можливо?
– Звісно. На коли?
– 26 грудня о 15:00.
– На скільки гостей?
– на 10.
– Ви хотіли б переглянути меню?
– Так, я хочу прийти до вашого ресторану завтра, щоб ознайомитися з меню і спробувати торт.
– Чудова ідея.
– У мене ще є питання. Маєте куточок для дітей?
– Так, ми маємо спеціальну кімнату для дітей. Ви можете подивитись на неї завтра, коли приїдете.
– Це було б чудово. У нас також є маленький песик, він може прийти з нами?
– Звісно, ​​наш ресторан відкритий для тварин.
– Відмінно, тоді я приїду до вас завтра о 12:00.
– Ми будемо чекати вас. Парковка – через дорогу.
– Дякую.

 

2 AT A CAFE (1-10)
1
– Good evening, welcome to the «Mandarin» restaurant. Do you have a reservation?
– Yes, under the name Kolya.
– Follow me. Here is your table.
1
– Добрий вечір, ласкаво просимо до ресторану «Мандарин». У вас є бронювання?
– Так, на ім’я Коля.
– Прошу за мною. Ось ваш стіл.
2
– Excuse me, can I take this chair?
– Sorry, but I need it. I am waiting for my friend.
– I see. I’m sorry.
– It’s alright.
2
– Перепрошую, чи можна взяти цей стілець?
– Вибачте, але він мені потрібний. Я чекаю на свого друга.
– Зрозумів. Пробачте.
– Все нормально.
3
– Can you close the window, please? I am cold.
– But it is summer now, it is very hot outside.
– Yes, but I am inside and I am cold.
3
– Можете закрити вікно, будь ласка? Мені холодно.
– Але зараз літо, і ззовні дуже спекотно.
– Так, але я всередині і мені холодно.
4
– Where can I wash my hands?
– Why do you come to a cafe with dirty hands?
– To tell you the truth, I came here only to go to the toilet.
4
– Де я можу помити руки?
– А чому ви приходите до кафе з брудними руками?
– Чесно кажучи, я прийшов сюди тільки щоб сходити до туалету.
5
– What’s in this salad?
– We can put there everything that you want.
– Interesting. Then can you put nuts, love and your phone number?
5
– Що у цьому салаті?
– Ми можемо покласти в нього все, що ви захочете.
– Цікаво. Тоді можете покласти туди горіхи, кохання та ваш номер телефону?
6
– Can I have a menu, please?
– Sorry, but we don’t have a menu in our restaurant.
– How is it possible?
– We have only one kind of tea and one kind of pasta.
– Then a cup of tea and pasta, please.
– Nice choice.
6
– Можна мені меню, будь ласка?
– Вибачте, але в ресторані немає меню.
– Як це можливо?
– У нас тільки один вид чаю та один вид пасти.
– Тоді чашку чаю та пасту, будь ласка.
– Чудовий вибір.
7
– Could you not put it in the salad?
– Why? Don’t you like mushrooms?
– Why do you have so many questions? Don’t you see that I am nervous?
7
– Чи могли б ви не класти цього в салат?
– Чому? Вам не подобаються гриби?
– Навіщо так багато запитань? Ви не бачите, що я знервований?
8
– Could you not put a plastic straw in my drink?
– Sure. However, we don’t use plastic straws, we use the ones made of paper.
– Great! Then I would like to have one.
8
– Ви могли б не класти пластикову трубочку у мій напій?
– Звісно. Однак, ми не використовуємо пластикові трубочки, ми використовуємо ті, що виготовлені з паперу.
– Прекрасно! Тоді я б хотіла одну.
9
– Can you bring more napkins?
– We are out of napkins.
– How so?
– Strange, isn’t it? But don’t worry. We called the police, they will help us to figure it out.
9
– Можете принести ще серветок?
– У нас закінчилися серветки.
– Як так?
– Дивно, чи не так? Але не хвилюйтесь. Ми викликали поліцію, вони допоможуть нам розібратися.
10
– Can I take it away?
– Sorry. You may eat as much as you want, but you can’t take it away.
– And you call yourself a 5-star hotel?
10
– Можна це забрати з собою?
– Вибачте. Ви можете з’їсти стільки, скільки хочете, але брати з собою не можна.
– І ви називаєте себе 5-зірковим готелем?
3 AT A CAFE (11-20)
11
– Can I have the same?
– Sure. And maybe something else?
– Can you surprise me?
– Of course. I even know what can make you happy!
– You are an awesome waitress!
11
– Можна мені те саме?
– Звісно. І, можливо, ще щось?
– Ви можете мене вразити?
– Звичайно. Я навіть знаю, що може зробити вас щасливим!
– Ви крутецька офіціантка!
12
– Would you like to order sushi? I can pick it up on my way home at a take-away point.
– Yes, this is a great idea. Don’t forget to ask for an additional portion of ginger.
– I will try.
12
– Ти хотів би замовити суші? Я можу забрати їх дорогою додому в пункті видачі.
– Так, це чудова ідея. Не забудь попросити додаткову порцію імбиру.
– Я спробую.
13
– Can I order a set meal?
– Unfortunately, no. We serve them only from 12:30 to 15:00.
– Okay, I get it. Then bring me this soup, please.
– With pleasure.
13
– Можна замовити комплексний обід?
– На жаль, ні. Ми подаємо їх лише з 12:30 до 15:00.
– Гаразд, зрозуміло. Тоді принесіть мені цей суп, будь ласка.
– Із задоволенням.
14
– Alfred, look at this menu, it is so huge! How do we have to choose something here?
– That’s alright, Marusya. Let me help you.
– Please, faster. Save your woman from death!
– Okay, honey. Just calm down. Let’s see what we have here.
14
– Альфреде, подивися на це меню, воно таке величезне! І як ми тут маємо вибрати щось?
– Все гаразд, Марусю. Дозволь мені допомогти тобі.
– Будь ласка, швидше. Врятуй свою жінку від смерті!
– Добре, мила. Тільки заспокойся. Давай подивимося, що в нас тут є.
15
– Are you full?
– Are you kidding? Now it’s a perfect time for dessert.
– Oh my God, you eat so much! Babe, we are in hurry.
– Don’t worry, we will make it on time.
– I hope so.
15
– Ти наїлась?
– Ти жартуєш? Зараз ідеальний час для десерту.
– О, Боже, ти так багато їси! Люба, ми поспішаємо.
– Не хвилюйся, ми встигнемо вчасно.
– Я сподіваюся.
16
– Here is your menu.
– Thanks. Can you recommend something delicious?
– Sure. You can try this dish, it is our masterpiece.
– Isn’t it too spicy?
– No.
– Great, then we will take it.
16
– Ось ваше меню.
– Дякую. Ви можете порадити щось смачненьке?
– Звісно. Ви можете скуштувати цю страву, це наш шедевр.
– Воно не надто гостре?
– Ні.
– Добре, тоді ми його візьмемо.
17
– I would like to order some dessert. What could you offer?
– We have ice-cream and chocolate cake.
– Is there sugar?
– Yes, but we have one type of ice-cream that is sugar-free. – Great, then I will take it. How long does it take to make it?
– About 10 minutes.
17
– Я хотів би замовити десерт. Що б ви могли запропонувати?
– У нас є морозиво та шоколадний торт.
– У ньому є цукор?
– Так, але ми маємо один тип морозива, яке не містить цукру.
– Добре, тоді я візьму його. Скільки часу потрібно, щоб зробити його?
– Близько 10 хвилин.
18
– Can we have the check, please?
– Sure. Did you like everything?
– Yes, thank you for your recommendation. Can I pay with a credit card?
– Yes, all payment methods are available.
18
– Можна рахунок, будь ласка?
– Звісно. Вам усе сподобалося?
– Так, дякую за рекомендацію. Я можу заплатити кредитною карткою?
– Так, усі методи оплати доступні.
19
– Could you split the check?
– Why? Be honest. Are you greedy and you don’t want to pay for your girlfriend?
– Dude, it’s not your business.
– As you say. But not good, man, not good.
19
– Ти могла б поділити чек?
– Навіщь? Будь чесним. Ти жадібний і не хочеш платити за свого друга?
– Чувак, це не твоя справа.
– Як скажеш. Але недобре, чувак, недобре.
20
– Are the tips included?
– No, we should leave some.
– So, do you have some?
– Why only me? Let’s chip in.
– Alright. How much have you got?
– Two twenties. And you?
– Four tens.
– Great, then twenty each.
20
– Чайові включені?
– Ні, нам треба трохи залишити.
– Тож, ти маєш щось?
– Чому тільки я? Давай скидаємося.
– Добре. Скільки ти маєш?
– Дві двадцятки. А у тебе?
– Чотири десятки.
– Відмінно, тоді по двадцять із кожного.
5 TEXTS
1 KOLYA & CAFE
Kolya was a very strong man, that’s why he ate at least three times a day. Every time he was hungry, he liked to grab something delicious and not too expensive. Коля був дуже сильною людиною, тому їв мінімум три рази на день. Кожного разу, коли він був голодний, він любив перехопити щось смачне і не надто дороге.
Sometimes he couldn’t eat at home, so he went to some cafe. His choice of place depended on the amount of money he could spend at that moment. Іноді він не міг поїсти вдома, тому йшов до якогось кафе. Його вибір місця залежав від кількості грошей, яку він міг витратити в той момент.
To go to the restaurant he needed a lot of money. But there he could choose whatever he wanted because everything was delicious. Most of all he liked the amazing breakfasts in the restaurant near his house. Also, such places were perfect for a date. Щоб піти в ресторан, йому потрібні були чималі гроші. Але там він міг вибрати все, що хотів, бо все було смачно. Найбільше йому подобалися дивовижні сніданки в ресторані біля його будинку. Також такі місця були ідеальними для побачення.
On the other days, he chose something simpler. For example, a snack bar near his office. The prices were not high there and their set meals were always fresh and tasty. This was a perfect choice for lunch during the workday. В інші дні він обирав щось простіше. Наприклад, закусочну біля його офісу. Ціни там були не високі, і їх комплексні страви завжди були свіжими і смачними. Це був ідеальний вибір для обіду протягом робочого дня.
Sometimes he got very hungry but was too lazy to cook something or to go somewhere. These were perfect moments for a delivery! He called to pizzeria or sushi bar and ordered everything that desired his soul. Besides, he could ask his roommate Valera to order some takeaway food on his way home. Іноді він дуже голодний, але лінивися щось приготувати чи кудись поїхати. Це були ідеальні моменти для доставки! Він телефонував у піцерію чи суші-бар і замовляв усе, що душа бажала. Крім того, він міг попросити свого сусіда по кімнаті Валеру взяти “їжу з собою” по дорозі додому.

 

2 PASHA & ANASTASIA
One day Pasha and his beautiful girlfriend Anastasia decided to have a romantic dinner at a cosy restaurant. They wanted to try something new, so they asked their friends on Facebook for a piece of advice. Besides, they read feedbacks on Google and chose the best option. The restaurant was beautiful and not too expensive. Одного разу Паша та його прекрасна дівчина Анастасія вирішили провести романтичну вечерю у затишному ресторані. Вони хотіли спробувати щось нове, тому попросили пораду у своїх друзів у Facebook. Крім того, вони прочитали відгуки в Google і обрали найкращий варіант. Ресторан був красивий і не надто дорогий.
Pasha decided to call there and book a table in advance. Luckily, there were some available tables for that evening. He asked for the best table near the window and made the reservation for 18:00. Паша вирішив зателефонувати туди і заздалегідь забронювати стіл. На щастя, там було декілька вільних столиків на цей вечір. Він попросив найкращий стіл біля вікна і зробив бронювання на 18:00.
Then Pasha called Anastasia.
– Hi! I booked a table for 18:00 tonight. Will you make it on time?
– Great! Yes, sure, this is even better. I thought that we would meet at 17:00.
– Perfect. Miss you.
– Me too. See you.
Потім Паша подзвонив Анастасії.
– Привіт! Я забронював стіл на 18:00 сьогодні ввечері. Ти встигнеш вчасно?
– Чудово! Так, звичайно, це ще краще. Я думала, що ми зустрінемось о 17:00.
– Ідеально. Скучив за тобою.
– Я також. Побачимося.
1 DEFINITIONS
THINGS
Supermarket
It is a place where we come to buy food and other products.
Supermarket can be big or small. Small supermarkets are mainly located all around the city.
The difference between a supermarket and a shop is in the size and variety of items they sell. Besides, at a supermarket you take all the products by yourself and only then you go to checkout to pay for them, but at a shop you tell what you need and then a seller brings it to you.
Супермаркет
Це місце, куди ми приходимо купувати їжу та інші продукти.
Супермаркет може бути великим або маленьким. Невеликі супермаркети в основному розташовані по всьому місту.
Різниця між супермаркетом і магазином полягає в розмірі та різноманітності товарів, які вони продають. Крім того, в супермаркеті ви самі берете всі продукти і тільки потім йдете на касу, щоб розрахуватися за них, а в магазині ви говорите, що вам потрібно, і вам це приносить продавець.
Shopping list
It is a list where we write everything we need to buy. We do it before we go shopping. It is a very useful habit because we often forget to buy something we need.
Список покупок
Це список, де ми пишемо все, що нам потрібно купити. Ми робимо це перед походом по магазинах. Це дуже корисна звичка, адже ми часто забуваємо купити щось необхідне.
Line (queue)
It is a group of people who stand one after another.
In this order they will pay at a cash desk. If we want to get in the line we have to find the last person and stand behind him or her.
Черга
Це група людей, які стоять один за одним.
У такому порядку вони будуть платити в касі. Якщо ми хочемо стати в чергу, ми повинні знайти останню людину і стати позаду неї.
Bonus card
It is a card which a shop can give us so that we can collect bonuses.
We get them every time we buy something at this shop. A certain amount of the sum that we pay goes to our bonus account. These bonuses we can use later to pay for our purchases.
Бонусна картка
Це картка, яку нам може надати магазин, щоб ми могли збирати бонуси.
Ми отримуємо їх кожного разу, коли купуємо щось у цьому магазині. Певна частина суми, яку ми платимо, надходить на наш бонусний рахунок. Ці бонуси ми можемо використовувати пізніше для оплати наших покупок.

Bar code
Every product you see in stores has its own barcode. This is a very important and convenient thing.

Stores use a barcode for two things.
The first thing. The computer knows the price. The cashier does not need to memorize the price and enter it by hand. Just scan and you’re done.

The second thing. A barcode is needed for a storehouse. The store always knows how much product it has. How does it work?

The manufacturer prints the barcode of the product on the packaging and delivers them to stores. When the store receives the product, it scans these barcodes and enters the entire quantity into the computer database. Then the workers put the goods on the shelves.

Then buyers take it and carry it to the checkout. And then the cashier at the checkout scans the barcode of the goods. At this point, the computer understands what product you are buying and subtracts it from the total quantity. Also, barcodes are fantastic because they look like zebras.

Штрик-код
Кожний товар, який ви бачите у магазинах має свій штрих-код. Це дуже важлива і зручна річ.

Магазини використовують штрих-код для двох речей.
Перша річ. Комп’ютер знає ціну. Касиру не потрібно запам’ятатовувати ціну та вводити її рукою. Просто проскануй і все готово.

Друга річ. Штрих-код потрібен для складу.
Магазин завжди знає скільки товару він він має. Як це працює?

Виробник друкую штрих-код товару на упаковках і доставляє їх у магазини. Коли магазин отримує товар, то він сканує ці штрих-коди та вводить всю кількість у базу комп’ютера. Потім робітники викладають товар на полиці.


Потім покупці беруть його і несуть на касу.
І потім касир на касі сканує штрих-код товару. У цей момент комп’ютер розуміє, який товар ви купуєте і віднімає його від всієї кількості. Також, штрих-коди класні, бо вони схожі на зебру.

2 INSTRUCTIONS
DO SHOPPING
1. Write a shopping list.

1. Напиши список покупок.

2. Take your favorite shopping bag.

2. Візьми улюблену сумку для покупок.

3. Close the door and go to a shop.

3. Закрий двері і йди до магазину.

4. Come in a shop and take a shopping trolley or a basket.

4. Зайди в магазин і візьми візок для покупок або кошик.

5. Take out your shopping list and find all products that you need.

5. Дістань свій список покупок і знайди всі продукти, які тобі потрібні.

   
6. Go to checkout and stand in a line.

6. Йди на касу і встань в чергу.

7. Wait for your turn and put all products on checkout.

7. Дочекайся своєї черги і поклади всі продукти на касу.

8. Give your bonus card to a cashier, if you have it.

8. Дай касиру бонусну картку, якщо вона є.

9. Pay for your products and pack them in your shopping bag.

9. Оплати свої продукти та спакуй їх у свою сумку.

10. Take a receipt and change, say thank you to the cashier and go home.

10. Візьми чек та решту, подякуй касиру і йди додому.

 

3 QUESTIONS
QUESTIONS 1
Where is the nearest shop? Де найближчий магазин?
What do you prefer more a shop or market?
Чому ви віддаєте перевагу більше магазину або ринку?
What’s the biggest shopping mall in this city?
Який найбільший торговий центр у цьому місті?
How many customers do we have today? Скільки клієнтів сьогодні?
How often do you go shopping?
Як часто ви ходите за покупками?
   
Who buys it anyway? Хто взагалі купує це?
DId you see that strange seller?
Ви бачили того дивного продавця?
Where did you put my shopping list?
Куди ти поклав список покупок?
Do I have to leave my bags in a locker?
Я повинна залишати свої сумки в шафці?
A basket or a cart? Кошик чи візок?
QUESTIONS 2
Do you ever buy canned goods?
Ви колись купуєте консерви?
Is it in a bottle or packet? Воно у пляшці чи пакеті?
Where are the scales? Де ваги?
How to use these scales?
Як користуватися цими вагами?
Did you weigh this cheese? Ви зважували цей сир?
   
How much is it? Скільки це коштує?
What’s the price? Яка ціна?
What’s the cost? Яка вартість?
How much does it cost? Скільки це коштує?
Can you find the price tag? Можеш знайти цінник?

 

QUESTIONS 3
Are there any sales? Є якісь розпродажі?
Is this a special offer or a regular price?
Це спеціальна пропозиція чи звичайна ціна?
What discount can you give me?
Яку знижку ви можете дати мені?
What’s the total price? Яка загальна вартість?
Where’s the checkout? Де каса?
   
Are you a regular client? Ви постійний клієнт?
Have you got a discount card? У вас дисконтна карта?
How to scan this barcode?
Як відсканувати цей штрих-код?
Do you need a receipt? Вам потрібна квитанція?
Can I return or exchange this?
Я можу повернути чи обміняти це?
4 DIALOGUES
PREPARATION
1
– Where is the nearest shop? I need to buy some food.
– It is in the shopping mall across the street.
– My mom doesn’t let me cross a street alone.
– Man, come on! You’re 35!
1
– Де найближчий магазин? Мені треба купити їжу.
– Він у торговому центрі через дорогу.
– Моя мама не дозволяє мені переходити вулицю самому.
– Друже, ти чого? Тобі ж 35!
2
– Which is better: a market or supermarket?
– It depends on what you want to
purchase.
– I need some vegetables.
– Then you should go to a market, vegetables are better there.
– Got it.
2
– Що краще: ринок чи супермаркет?
– Це залежить від того, що ти хочеш придбати.
– Мені потрібно трохи овочів.
– Тобі варто піти на ринок, овочі там краще.
– Зрозумів.
3
– Have you got a shopping list?
– Of course, I don’t want to forget anything.
– Do you write it or it’s in an app?
– A special app. It has a good feature, you can share your list with others.
3
– Ти маєш список покупок?
– Звісно, ​​я не хочу нічого забути.
– Ти його пишеш або це у додатку?
– Спеціальний додаток. Він має гарну функцію, ти можеш ділитися списком з іншими.
4
– What would you like to have for lunch? I will go to the shop soon, I can buy something for you.
– Buy me some popcorn and a cabbage.
– Strange combination, but alright, no problem.
4
– Що б ти хотіла на обід? Я скоро піду в магазин, я можу купити щось для
тебе.
– Купи мені попкорн та капусту.
– Дивна комбінація, але добре, без проблем.
5
– How often do you do shopping?
– Once a week. Sometimes twice. And you?
– Almost every day.
– Why so often?
– I have 5 kids and a dog.
5
– Як часто ти робиш покупки?
– Один раз на тиждень. Іноді, два. А ти?
– Майже кожен день.
– Навіщо так часто?
– У мене 5 дітей та собака.
INSIDE A SHOP
1
– How much are these nuts?
– $10 per 100 grams.
– Are you nuts? Why so much for nuts?
– They are exclusive and it’s hard to pick them.
1
– Скільки коштують ці горіхи?
– 10 доларів за 100 грам.
– Ти чокнутий? Чому так багато за горіхи?
– Вони ексклюзивні та їх складно збирати.
2
– Lady, could you tell me, please, where I can find spices?
– Near the fruit section, the second aisle.
– Could you show me the way?
– Ten bucks for an excursion.
2
– Ви могли б, будь ласка, сказати, де я можу знайти спеції?
– Біля відділу фруктів, у другому ряду.
– Чи могли б ви показати дорогу?
– Десять доларів за екскурсію.
3
– Why don’t you want to take a shopping trolley?
– We don’t need it, we need to buy only oranges and kiwis. A basket will do.
– You’re saying it every time. But in the end, I have a huge pile in my basket.
– Alright, then. It’s up to you. Take whatever you want.

3
– Чому ви не хочете взяти візок для покупок?
– Нам він не потрібен, нам треба купити тільки апельсини та ківі. Кошика буде достатньо.
– Ти так кажеш щоразу. Але наприкінці у мене величезна купа в кошику.
– Ой, гаразд. Сам вирішуй. Бери, що хочеш.
4
– You need to weigh these apples at the checkout.
– Okay, I will. Do I need to know some barcode?
– No, a cashier knows everything.
– Sweet.
4
– Вам потрібно зважити ці яблука на
касі.
– Добре, я зважу їх. Мені потрібно знати якийсь штрих-код?
– Ні, касир все знає.
– Шікардосік.
5
– Can I help you find anything?
– Yes, where is bread?
– Dude, you’re in a clothes shop. No bread here.
– I mean, Bread Johns, a sales manager. He is my friend.
5
– Я можу допомогти вам знайти щось?
– Так, де хліб?
– Чувак, ти в магазині одягу. Жодного хліба тут.
– Я маю на увазі, Бреда Джонса, продавця. Він мій товариш.
6
– Can I have two medium bags?
– Here you go. Will you pay in cash or with a credit card?
– Can I take it without paying?
– Yes, but in this case you will be arrested by our security guy Seriozha.
6
– Можна мені два середні пакети?
– Ось візьміть. Ви платитимете готівкою чи кредитною карткою?
– Чи можу я взяти без оплати?
– Так, але в цьому випадку ви будете заарештовані нашим охоронцем Серьожою.
7
– Do you have a bonus card?
– Yes, of course. Here.
– You have some money on your bonus account, would you like to use it?
– No, leave it there, please. I am saving for something big.
7
– У вас є бонусна карта?
– Так звичайно. Ось.
– У вас є трохи грошей на вашому бонусному рахунку. Ви б хотіли скористатися ними?
– Ні, залиште їх, будь ласка. Я накопичую на щось велике.
8
– Will you take it?
– No, it is too expensive.
– You can come next week, this item will be on sale.
– I adore sales.
8
– Братимете?
– Ні, це дуже дорого.
– Ви можете прийти наступного тижня, цей товар буде на розпродажі.
– Я обожнюю розпродажі.
9
– Do you need a bag?
– No, thank you, I don’t need plastic bags. It is bad for the environment.
– So what do you use instead of this?
– I use special fabric bags.
9
– Вам потрібний пакет?
– Ні, дякую, мені не потрібні поліетиленові пакети. Це погано для довкілля.
– Що ви використовуєте натомість?
– Використовую спеціальні тканинні сумки.
10
– Why is the line (queue) so huge?
– It is Friday evening, it is always a line like this.
– Oh, let’s come at some other time.
– No, why come again? Let’s wait, it won’t take long.
10
– Чому черга така величезна?
– У п’ятницю ввечері завжди така черга.
– Ой, давайте прийдемо в якийсь інший час.
– Ні, навіщо знову приходити? Давайте почекаємо, це не займе довго.
11
– Sorry, I can’t scan these plums. You have to leave them here.
– Oh, it’s bad. I need them.
– I can ask the manager for help, but you will need to wait.
– Thank you. Then I will buy them in some other shop.
11
– Вибачте, я не можу пробити ці сливи. Ви повинні залишити їх тут.
– О, це погано. Мені вони потрібні.
– Я можу попросити менеджера допомоги, але вам потрібно буде почекати.
– Дякую. Тоді я куплю їх у якомусь іншому магазині.
12
– Where is my receipt?
– It is here. Don’t lose it, you will need it if something happens. Then you can return your purchase.
12
– Де мій чек?
– Він тут. Не втратите його, він вам знадобиться, якщо щось станеться. Тоді ви зможете повернути свою покупку.