MULTISPEAKER CERTIFICATE

4 QUESTIONS

1 TRAVEL / 6
travel подорожувати
visit відвідувати
walk гуляти
   
go ходити, їхати
come приходити
come back повертатись
2 WORK / 13
work працювати
do
робити, виконувати
make
робити, готувати
call телефонувати
must бути повинним
have to бути повинним
   
start починати (s)
begin починати (b)
stop зупиняти(сь)
finish закінчувати(сь)
   
like подобатись
love любити
live жити
3 EDUCATION / 13
learn вчити, вивчати (l)
study вчити, вивчати (s)
read читати
write писати
translate перекладати
ask питати
answer відповідати
   
think думати
know знати
understand розуміти
repeat повторювати
explain пояснювати
describe описувати

 

4 EDUCATION THINGS / 15
homework
домашня робота
task завдання
exercise вправа
   
text текст
phrase фраза
sentence речення
question питання
word слово
mistake помилка
   
page сторінка
side сторона
left лівий
right правий
close закривати
open відкривати
5 SEE & TALK / 9
see бачити
look дивитись
hear чути
listen слухати
   
speak розмовляти (s)
talk розмовляти (t)
say сказати
tell розказати
retell переказати

 

TRIP

I like to travel a lot. Usually, I travel with my friends or my family. We love to visit new places.

Мені дуже подобається подорожувати. Зазвичай я подорожую зі своїми друзями або родиною. Ми любимо відвідувати нові місця.

Usually, we walk in the beautiful streets or parks. Also, we like to visit museums. We go to many places and take photos. Then we come back to our hotel and relax.

Зазвичай ми гуляємо красивими вулицями чи парками. Також, ми любимо відвідувати музеї. Ми багато де ходимо і фотографуємося. Потім ми повертаємося в наш готель і відпочиваємо.

WORK

I like my work. I do many things there. I use my phone to call clients and a computer to write emails.

Мені подобається моя робота. Там я роблю багато речей. Я використовую свій телефон, щоб дзвонити клієнтам, а комп’ютер для написання електронних листів.

 

I must work every day because I want to buy many things. Apartment, car and many presents for my friends and family. I start my work at 9 and finish at 6. I really like what I do.

Я повинен працювати щодня, тому що я хочу купити багато речей. Квартира, машина та багато подарунків для моїх друзів та родини. Я починаю роботу о 9 і закінчую о 6. Мені дуже подобається те, що я роблю.

EDUCATION

Every person must study and learn something new every day. Some people like it more, and some people like it less.
Let’s take an English lesson and describe all actions that we do.

Кожна людина повинна щодня вчитися і пізнавати щось нове. Комусь це подобається більше, а комусь менше.
Давайте візьмемо урок англійської мови і опишемо всі дії, які ми робимо.

When you start a lesson you need to learn new words. You must know how to read them and how to translate them. If you need you can repeat them many times. Then you need to activate them, that’s why you must read special little texts with these new words. 

Коли ви починаєте урок, вам потрібно вивчити нові слова. Ви повинні знати, як їх читати і перекладати. Якщо вам потрібно, ви можете повторити їх багато разів. Потім вам потрібно їх активувати, тому ви повинні читати спеціальні тексти з цими новими словами. 

You must understand everything very well. Then you can close the left side of the page with an English translation and translate from Ukrainian to English. Then you open the left side and check your translation.

Ви повинні все дуже добре розуміти. Потім ви можете закрити ліву частину сторінки з англійським перекладом і перекладати з української на англійську. Потім ви відкриваєте ліву сторону і перевіряєте свій переклад.

Also, you can do different tasks and exercises on grammar. If you don’t understand something you can ask a question. Your teacher can always help you. A teacher can correct your mistakes and give some recommendations.

Також, ви можете виконувати різні завдання та вправи по граматиці. Якщо ви щось не розумієте, ви можете поставити питання. Ваш вчитель завжди може вам допомогти. Викладач може виправити ваші помилки і дати деякі рекомендації.

Запитання з цими словами часто називають «WH-питаннями», оскільки майже всі ці слова починаються з тих самих двох літер «wh-».

what що, який
which який із
when коли
where де, куди
   
why чому, навіщо
who хто
   
how як
how many скільки
how much скільки (~)

Просто поставте питальне слово перед do або does.

When + does she go to work?
Where + do you travel?

What + do they like?
What books + do you have?

How + do you do this?
How many books + do you have?
How much money + do you have?

WHO

1) не вимагає ні робити, ні робити.
Питальні речення з who виглядають як звичайні оповідні речення, але зі знаком питання.

Who likes this?
Who wants this book?

2) За замовчуванням who майже завжди стоїть в однині, тому ми додаємо до дієслова закінчення -s.

WHAT / WHICH

Приклад діалогу:

– What juice do you have?
– We have apple juice and orange juice. Which do you like?
– Orange, please.

what –використовуйте, щоб запитати про суть, якість або щось загалом

which – “який із”.
Ми використовуємо його при виборі одного або кількох уже відомих елементів.

RULES / ПРАВИЛА

Do you have a book?
What do you have?
What books do you have?
Does she have a book?
When does she work?
Which juice do you want?
Can she have a book?
Where can I buy this?
How many cars can you buy?

PRACTICE

Відпрактикуйте 40 фраз на картках або у списку нижче.

1 Where do you work? 1 Де ти працюєш?
2 What office do you have? 2 Який у тебе офіс (кабінет)?
3 When can you come? 3 Коли ти зможеш прийти?
4 What place does she like? 4 Яке місце їй подобається?
5 How many friends do you have? 5 Скільки у вас друзів?
   
6 When must you work? 6 Коли ти маєш працювати?
7 How does she do it? 7 Як вона це робить?
8 How much water do you need? 8 Скільки води тобі потрібно?
9 Why do you use this phone?
9 Чому ви використовуєте цей телефон?
10 Can you come at 5? 10 Ви можете прийти до 5?
   
11 What do you want to order? 11 Що ви хочете замовити?
12 How many tickets do we need? 12 Скільки квитків нам потрібно?
13 Does she travel? 13 Вона подорожує?
14 What tea do you have? 14 Який у тебе чай?
15 Which juice do you want? 15 Який сік ти хочеш?
   
16 How many houses do you have? 16 Скільки будинків у вас?
17 Who can come? 17 Хто може прийти?
18 Who works with you? 18 Хто з вами працює?
19 Where can we go? 19 Куди ми можемо піти?
20 Does she like fish? 20 Вона любить рибу?
   
21 Can you make a cup of tea? 21 Можете зробити чашку чаю?
22 Do they work here? 22 Вони тут працюють?
23 Where do you want to walk? 23 Де ти хочеш прогулятись?
24 When do they work? 24 Коли вони працюють?
25 What dish do you want to order? 25 Яку страву ви хочете замовити?
   
26 Do you need something? 26 Вам щось потрібно?
27 What do you need? 27 Що тобі потрібно?
28 How much money do you have? 28 Скільки грошей у вас?
29 How can I help you? 29 Як я можу допомогти?
30 Do you want to live with me? 30 Ти хочеш жити зі мною?
   
31 Do you love me? 31 Ти мене кохаєш?
32 What do you have to do? 32 Що ти маєш зробити?
33 When and where do you want to travel?
33 Коли та де ви хочете подорожувати?
34 Why do you need this? 34 Навіщо тобі це?
35 How many bags do you want to buy? 35 Скільки сумок ви хочете купити?
   
36 Does she want to work with you? 36 Вона хоче працювати з вами?
37 Which car do you like? 37 Яка машина тобі подобається?
38 Can you do it for me? 38 Ви можете це зробити для мене?
39 What sandwich do you want to make? 39 Який бутерброд хочеш зробити?
40 How much time do you have? 40 Скільки у тебе часу?
because тому що
that’s why саме тому
but але
   
after після цього
before перед цим
first спочатку
then потім
   
also також
too також (в кінці)

 

I don’t eat because I don’t want. Я не їм, бо я не хочу.
I like to eat that’s why I go to the supermarket. Я люблю їсти, тому я ходжу в супермаркет.
I don’t have juice but I have water. У мене немає соку, але я маю воду.
   
First, I want one apple. По-перше, я хочу одне яблуко.
Before school I eat, after school I do other things. Перед школою я їм, після школи роблю інші речі.
Then I want to work and also visit my friend. Потім я хочу попрацювати, а також відвідати мого друга.